LiteFinance Hyzmatdaşlar - LiteFinance Turkmenistan - LiteFinance Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we LiteFinance-de hyzmatdaş bolmaly
Onlaýn söwdanyň dinamiki dünýäsinde maliýe mümkinçiliklerini gözleýän adamlar köplenç dürli ýollary öwrenýärler. Şeýle mümkinçilikleriň biri, onlaýn söwdanyň barha giňeýän giňişliginde gymmatly hyzmatdaş bolmagyň ýoly bolan LiteFinance Affiliate Programmasyna goşulmakdyr. Bu gollanma, LiteFinance bilen baglanyşygyň ädimlerini we artykmaçlyklaryny aýdyňlaşdyrmagy maksat edinýär, okyjylara proses barada giňişleýin düşünje berýär.

“LiteFinance” şahamçasy maksatnamasy

LiteFinance Affiliate Programmasy, maliýe hyzmatlaryny üpjün ediji LiteFinance tarapyndan hödürlenýän hyzmatdaşlyk başlangyjydyr. Bu maksatnama, şahsyýetlere we kärhanalara komissiýalaryň deregine maliýe önümlerini we hyzmatlaryny mahabatlandyrmak üçin LiteFinance bilen hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýär. Hyzmatdaşlar, köplenç hyzmatdaşlar diýlip atlandyrylýar, soňra platformada söwda ýa-da beýleki maliýe işleri bilen meşgullanýan LiteFinance-a ýüz tutýan müşderilerine esaslanyp komissiýa gazanýar.

“LiteFinance” şahamçalaryna kompaniýanyň tekliplerini netijeli wagyz etmek üçin dürli marketing gurallary, goldaw we çeşmeler bilen üpjün edýär. Şäriklik programmasy, şahsyýetleri we kärhanalary LiteFinance-a täze müşderileri tanatmak we maliýe pudagynyň ösüşine gatnaşmak arkaly girdeji gazanmagyň ýoludyr.

Millionlarça adamyň ynamdar meşhur maliýe platformasyny mahabatlandyrmak bilen baýlygyňyzy artdyrmak mümkinçiligini göz öňüne getiriň. Maliýe kämilliginiň beýany bolan “LiteFinance”, bazarda mümkin bolan iň ýokary hak töleýän ýeke-täk girdeji paýlaşmak programmasy arkaly size bu mümkinçiligi hödürleýär: ugrukdyrma arkaly geçirilen söwdada 15 dollara çenli we kömekçi hyzmatdaşyňyzyň girdejisiniň 10 göterimi.

Girdejini paýlaşmak programmasy bazardaky iň sahy kompensasiýa bilen üpjün edýär, ugrukdyrma bilen tamamlanan her bir söwda üçin 15 dollara çenli kömekçi hyzmatdaşlaryňyzyň girdejileriniň 10% azaldylmagyny üpjün edýär.
 • Kömekçi hyzmatdaşlar: hyzmatdaş bolmak üçin baglanyşyk baglanyşygyny ulanan şahamça programmasyna gatnaşyjy.
 • Ferollama: şäriklik programmasynyň agzasy, hyzmatdaşyň baglanyşyk baglanyşygyny ulanyp, Forex bazarynda söwda edip başlan täze müşderi.
 • CashBack ulgamy: Hyzmatdaş, müşderi bilen özbaşdak paýlaşmak isleýän komissiýasynyň göterimini görkezip biler. Bu funksiýa, hyzmatdaşyndan alan çakylygy bilen müşderini hasaba almaga itergi berýär. “CashBack” -yň mukdary partnýor tarapyndan öz adyndan 0% - 100% möçberinde kesgitlenýär.

“LiteFinance” bilen hyzmatdaş bolmak, aýry-aýry söwdagärlere we işewürlere peýdaly köp girdeji getirýär. LiteFinance-iň resmi web sahypasyndan we girdeji paýlaşmak programmasyndan ylham alyp, LiteFinance-a şärik hyzmatdaş hökmünde goşulmagyň artykmaçlyklaryna giňişleýin göz aýlaň:

 1. Dürli hyzmatdaşlygyň modelleri : LiteFinance bir ululygyň hemmesine laýyk gelmeýändigini ykrar edýär. Girdejileri paýlaşmak programmasyny goşmak bilen dürli hyzmatdaşlyk modellerini hödürleýärler. CPA, girdeji paýy ýa-da gibrid modeli isleseňiz, LiteFinance-iň çeýe görnüşleri size iň gowusyny saýlamaga mümkinçilik berýär.

 2. Girdeji gazanjy : Girdejileri paýlaşmak programmasy ýokary bäsdeşlik topary gurluşy bilen tapawutlanýar. Şärik hyzmatdaş hökmünde, ýollamalaryňyzyň söwda işlerine esaslanyp ep-esli komissiýa gazanmak mümkinçiligiňiz bar. Bu gurluş, ugrukdyrmalaryňyzyň söwda üstünlikleri bilen tandemde ösýän üznüksiz girdeji akymyny üpjün edýär.

 3. Resursly marketing gurallary : LiteFinance hyzmatdaşlaryna öňdebaryjy marketing materiallary bilen güýç berýär. Bannerlere, giriş sahypalaryna, widjetlere we beýleki mahabat çeşmelerine girmek, hyzmatlaryny netijeli satmagy aňsatlaşdyrýar. Bu gurallar, marketing tagallalaryňyzy güýçlendirmekde möhüm rol oýnaýar.

 4. Global Müşderi Reach : LiteFinance-iň giň müşderi bazasy, dürli potensial müşderiler bilen şahamça hyzmatdaşlaryny hödürläp, bütin dünýäde ýaýbaňlanýar. Bu global derejä dürli bazarlara çykmaga we gazanç mümkinçiligiňizi artdyrmaga mümkinçilik berýär.

 5. Öňdebaryjy yzarlamak mümkinçilikleri : LiteFinance bilen hyzmatdaşlyk ösen yzarlaýyş ulgamlaryna girmegi aňladýar. Bu çylşyrymly gurallar, ýollamalaryňyzy we komissiýalaryňyzy takyk we aç-açan yzarlamagy üpjün edýär. Düşünjeli hasabat paneli, öndürijiligiňize synlamaga mümkinçilik berýär.

 6. Ygtybarly tölegler : LiteFinance-yň çalt we ygtybarly töleglerdäki abraýy hyzmatdaşlyga ýene bir ynam döredýär. Hyzmatdaşlyk tejribäňizi kynçylyksyz edip, gowy gazanan komissiýalaryňyzy haýal etmän kabul edip bilersiňiz.

 7. Deňi-taýy bolmadyk müşderi goldawy : LiteFinance-yň aýratyn müşderi goldawyny bermäge ygrarlylygy, görkezilen müşderileriňize peýdalydyr. Müşderilere goldaw bermek boýunça ajaýyp hyzmatlar, söwda tejribesini ýokarlandyrýar, müşderini saklamak ähtimallygyny ýokarlandyrýar we komissiýalaryňyzy güýçlendirýär.

 8. Bilim we okuw : Şärik hyzmatdaş hökmünde güýçlendirmek üçin LiteFinance giňişleýin bilim çeşmelerini we okuw materiallaryny hödürleýär. Bu sizi hyzmatlary barada has çuňňur bilim bilen üpjün edýär we sizi has täsirli we bilimli hyzmatdaş edýär.

 9. Düzgünleşdirilen we ygtybarly : LiteFinance ýaly düzgünleşdirilen we abraýly dellal bilen hyzmatdaşlyk şahamça hyzmatdaşlygyňyza ynam döredýär. Ynamly delleri öňe sürmek, marketing tagallalaryňyzy güýçlendirýär we potensial müşderileriň arasynda ynam döredýär.

 10. Jogapkär şärik topary : LiteFinance-da ýörite şahamça goldaw topary, islendik soraglara kömek etmek üçin elýeterli. Olaryň jogapkärçiligi, üstünlik gazanmak üçin zerur goldawy berip, üznüksiz we öndürijilikli hyzmatdaşlygy üpjün edýär.

LiteFinance bilen şärik bolmak, diňe bir ep-esli girdeji gazanmak üçin gapy açman, eýsem köp sanly gymmatly çeşmeler, giň müşderi bazasy, ygtybarly tölegler we güýçli goldaw bilen üpjün edýär. Hyzmatdaşlyk, özboluşly islegleriňize we söwda tejribäňize laýyk gelýär we bu şahsyýetler we işewürler üçin ýeňiş gazanmak mümkinçiligine öwrülýär.

LiteFinance boýunça gazanç toparyny nädip başlamaly

LiteFinance Affiliate Programmasynyň hyzmatdaşlary bolmak üçin hasaba almak üçin şu baglanyşyga eýeriň: Hyzmatdaşyň hasaba alynmagy .

Hasaba alyş sahypasynda, hasaba almak üçin käbir maglumatlary bermeli bolarsyňyz, şol sanda:

 1. Doly adyňyz
 2. Residenceaşaýan ýurduňyz
 3. Telefon belgiňiz
 4. Siziň emailiňiz.
 5. Ygtybarly parol.
 6. Müşderi şertnamalaryna we şahamça şertnamalaryna okandygyňyzy we razydygyňyzy görkezýän gutulary belläň.
Hasaba alyş blankasyny dolduranyňyzdan soň, "REGISTER" -e basyň.

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we LiteFinance-de hyzmatdaş bolmaly

LiteFinance girdejilerini paýlaşmak maksatnamasynyň işleýşi

 1. Söwdagär, şahsy salgylanma baglanyşygy arkaly LiteFinance sahypasyna iberilýär we 100 $ ýa-da ondanam köp goýum bilen profil we hasap açýar.
 2. Haçan-da ugrukdyryş programma programmaňyzda hasaba alnanda, öz kärdeşi baglanyşygy bolan kiçi hyzmatdaş statusyny alýar, siz bolsa öz gezeginde komissiýa sylagyndan goşmaça 10% girdeji alyp başlaýarsyňyz.
 3. Kömekçi hyzmatdaş müşderileri we hyzmatdaşlary hem özüne çekýär. Bu, hyzmatdaşyň müşderileriniň we kiçi hyzmatdaşyň ýollamalarynyň we hyzmatdaşlarynyň işi üçin komissiýa üpjün edýär. Mundan başga-da, ähli tölegler awtomatiki hasaplanýar we hyzmatdaşyň wagtyny ýitirmek zerurlygy ýok.
 4. Şahamça komissiýasynyň mukdary we ugrukdyryş hasaplaryna goýulmagy Hyzmatdaşyň işine we ugrukdyrmalaryna baglydyr

Ilkinji hereket, LiteFinance baş sahypasynda hasaba alnan hasabyňyz bilen girmek.

Hasaba girmedik bolsaňyz ýa-da nädip girmelidigiňizi bilmeýän bolsaňyz, indiki makalada jikme-jik görkezmeleri tapyp bilersiňiz: LiteFinance-da hasaby nädip hasaba almaly .
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we LiteFinance-de hyzmatdaş bolmaly
Ondan soň, esasy interfeýsde indiki interfeýsine geçmek üçin "AFFILIATE" nyşanyna basyň.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we LiteFinance-de hyzmatdaş bolmaly

Şahamça baglanyşygyny işjeňleşdiriň

Ynha, baglanyşyk baglanyşygyny işjeňleşdirmek üçin etmeli iki zat bar:

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we LiteFinance-de hyzmatdaş bolmaly
Anketa üçin aşakdaky ýaly birnäçe sorag ýüze çykar (Bu hökmany ädim we ähli soraglara jogap berilmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň).
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we LiteFinance-de hyzmatdaş bolmaly
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we LiteFinance-de hyzmatdaş bolmaly
Gutlaýarys, bu iki ädimi tamamlandan soň, baglanyşygyňyz üstünlikli işjeňleşdirildi.

Şahamça baglanyşygy bilen mahabat

Linkokary trafikli sosial media platformalarynda dürli paýlaşma usullary arkaly baglanyşygyňyzy ýaýratmak, iň ýokary derejä ýetmek we öňdebaryjy gazanmak üçin zerurdyr. Meşhur sosial ulgamlaryň giň ulanyjy bazasyna göz aýlamak bilen, LiteFinance-a potensial müşderileri we hyzmatdaşlary çekmek mümkinçiligiňizi artdyryp bilersiňiz. Baglanyşygyňyzy Facebook, Twitter, LinkedIn we Instagram ýaly platformalarda ýazgylar, habarlar we beýleki gatnaşygy strategiýalary arkaly paýlaşmak, şahamça marketing tagallalaryňyzy ep-esli ýokarlandyryp biler. Linkadyňyzdan çykarmaň, baglanyşygyňyz näçe köp açylsa, ugrukdyryjy toruňyzy ösdürmek we komissiýa gazanmak üçin şonça-da köp mümkinçilik bar. Şeýlelik bilen, her bir sosial media platformasynyň syýasatlarynyň çäginde baglanyşygyňyzy ösdürmegiň döredijilikli we täsirli ýollaryny öwrenmekden çekinmäň.

Ine, salgylanma üçin birnäçe internet mahabat usuly:
 • Öz sahypaňyz: Sahypaňyza gyzykly maglumatlary ýerleşdiriň we LiteFinance sahypaňyza traffigi ýokarlandyrmak üçin mahabat materiallary bilen üpjün eder.
 • Blog: Bloglaryň meşhurlygy sebäpli, baglanyşyk baglanyşygyny netijeli ösdürip bilersiňiz.
 • Sosial ulgam: Hyzmatlaryňyzy sosial ulgamlarda mahabatlandyryň: tematiki toparlarda galan habarlara teswir beriň we mahabat maglumatlaryňyzy täzeden ýazyň.
 • Forumlar: Dogry maksatly diňleýjini saýlap, öz ýazgylaryňyzy döredijilikli ýazyp bilersiňiz we şeýlelik bilen şahamça baglanyşygyňyzy netijeli ösdürip bilersiňiz.
 • Wideo- we audio-hosting: Şahamça baglanyşygyňyz meşhur wideonyň beýanynda ýa-da wideonyň özünde göze ilmeýän bolsa, netijeler uzak wagt almaz.


“LiteFinance” şäriklik bäsleşikleri bilen başarnygyňyzy baýraklara öwüriň!

“LiteFinance” özüne çekiji peýdalardan we baýraklardan başga-da ajaýyp hyzmatdaşlar üçin ýokary bahaly baýraklar bilen uly göwrümli ýaryşlary geçirýär. Bar bolan bäsleşikleri barlamak we olara gatnaşmak üçin diňe "AFFILIATE" interfeýsindäki "MAZMUNLAR" nyşanyna

basmaly . Bäsleşikler, baýraklar, gatnaşyjylaryň sany, başlangyç we ahyrky wagt we ş.m. ýaly giňişleýin maglumatlary tapyp bilersiňiz.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we LiteFinance-de hyzmatdaş bolmaly


Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we LiteFinance-de hyzmatdaş bolmaly


Netije: LiteFinance Affiliate Programmasy bilen gazanç mümkinçiligiňizi açyň

LiteFinance Affiliate Programmasynda hyzmatdaş bolmak, abraýly we meşhur maliýe platformasyny öňe sürmek bilen ep-esli komissiýa gazanmak üçin peýdaly mümkinçilikdir. Dürli peýdaly aýratynlyklar, şol sanda bäsdeşlik komissiýasynyň gurluşlary we bir topar marketing materiallary bilen, LiteFinance hyzmatdaşlara üstünlik gazanmagy aňsatlaşdyrýar. Bu maksatnama goşulmak bilen, maliýe pudagynyň ösüşinden peýdalanyp bilersiňiz we berlen goldaw we çeşmeler bilen üstünlikli şärik bolmak üçin syýahatyňyz hem tolgundyryjy, hem-de maddy taýdan peýdalydyr. Şonuň üçin “LiteFinance” bilen maliýe dünýäsinde özüňizi tanatmak üçin bu mümkinçiligi elden gidirmäň. Şahamça syýahatyňyzy şu gün başlaň!
Thank you for rating.