ដំណឹងក្ដៅៗ

របៀបចុះឈ្មោះ និងចូលគណនី LiteFinance
ការបង្រៀន

ការចុះឈ្មោះ និងចូលទៅក្នុងគណនី LiteFinance របស់អ្នកគឺជាដំណើរការត្រង់ដែលធានាថាអ្នកទទួលបានសិទ្ធិចូលទៅកាន់វេទិកាពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោក។ មិនថាអ្នកជាពាណិជ្ជករដែលមានរដូវកាល ឬទើបតែចាប់ផ្តើមទេ ការណែនាំជាជំហាន ៗ នេះនឹងនាំអ្នកឆ្លងកាត់ដំណើរការបង្កើតគណនី និងចូលប្រើមុខងារដែល LiteFinance មានផ្តល់ជូន។

ព័ត៌មានពេញនិយម