“LiteFinance” şowly bilet - 1500 $ we 30% goýum mukdary

“LiteFinance” şowly bilet - 1500 $ we 30% goýum mukdary
  • Mahabat döwri: 28/11/2023 - 30/12/2025
  • Mahabatlandyryş: 1500 $ we 30% goýum bonusy
Maliýe hyzmatlary pudagynda öňdebaryjy platforma bolan LiteFinance, ulanyjylary üçin özüne çekiji mahabat we gyzykly bäsleşikleri yzygiderli hödürleýär. Bu başlangyçlar diňe bir gatnaşyjylara gyzykly baýraklary gazanmaga mümkinçilik bermän, eýsem şahsyýetler üçin maliýe bilimlerini we başarnyklaryny ýokarlandyrmak üçin platforma bolup hyzmat edýär. Tejribeli maýa goýujy bolsaňyz ýa-da ýaňy maliýe dünýäsine syýahatyňyzy başlasaňyz, LiteFinance-yň mahabatlaryna we bäsleşiklerine gatnaşmak hem peýdaly hem-de öwrediji bolup biler.


Bagtly bilet ýaryşy näme?

“LATAM şowly bilet” bäsleşigi söwdagärleriň arasynda uly gyzyklanma döretdi we deňme-deň oýnuň 2024-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli uzaldylýandygyny mälim edýäris. Gatnaşanlar has şowly bilet alyp, ýeňiş gazanmak mümkinçiligini artdyryp bilerler!

Bäsleşik LATAM ýurtlaryndan: Argentina, Boliwiýa, Çili, Kolumbiýa, Kosta Rika, Kuba, Dominikan respublikasy, Ekwador, El Salwador, Gwatemala, Gonduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paragwaý, Peru, Puerto Riko, Urugwaý we Wenesuela.


Bagtly biletiň sylaglary

Baýrak hökmünde dört pul baýragyny taýýarladyk:

  • Iki sany şowly ýeňijä 2024-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda 19: 00-da we 20: 00-da 500 ABŞ dollary bereris.
  • 2024-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda sagat 19: 00-da we 20: 00-da her biri 1000 ABŞ dollaryndan ybarat iki baýragy alarys.
“LiteFinance” şowly bilet - 1500 $ we 30% goýum mukdary


Bagtly bilet çekilişine nädip gatnaşmaly?

  1. LiteFinance hasaby bellige alyň .
  2. Bir amalda azyndan 300 dollar bilen söwda hasabyňyzy dolduryň we GOLATAM promo-koduny işjeňleşdiriň.
  3. 300 $ ýa-da ondanam köp goýum üçin özboluşly Bagt biletini alyň.
  4. 30% goýum bonusyny alyň we LiteFinance hasabyňyzda işjeň söwda ediň.
  5. Pul baýraklary üçin onlaýn çyzga awtomatiki gatnaşyň.


Mahabat koduny işjeňleşdireniňizden soň, özboluşly belgi berlen “Bagtly bilet” bilen e-poçta alarsyňyz. Dört ýeňiji, üç walýuta jübütiniň sitatalaryna esaslanýan aç-açan algoritm ulanyp, tötänleýin saýlanar.

Biletleriň sany çäksiz. Näçe şowly bilet bar bolsa, baýrak gazanmak mümkinçiligiňiz şonça-da ýokarydyr!

Thank you for rating.